top of page
Home: Text

Jää-äi edimäne tõõsõlda. Ei jää esimene teiseta.
Koh om, taahha tulõ mano. Kus on, sinna tuleb juurde.

II Seto Tandsopido
KAGOH KUL`ATASÕ`
II Seto Tantsupidu VAAT, KUS PIDUTSEVAD/ LÕBUTSEVAD/ JALUTAVAD

26.06.2021 kell 6 õdagu Setomaal Verska Talomuuseumih
15.08.2021 kell 3 pääle lõõnat Talina liinah Tornidõ välägu pääl

Om suur rõõm tiidä anda, õt 2018.a. I Seto Tandsopidolõ KAGOSS KARGASÕ` om perrätulõja. 2020.a. suvõl, 27.juunikuu pääväl oll plaan pitä Verskah II Seto Tandsopido KAGOH KUL`ATASÕ`. Elo tei käänähüse ni üleilmalidsõ tõvõ peräst tougadi tantsopido aastakõsõ edesi ja peetäs õkva kats vuuri - 26.06.2021 ja 15.08.2021.

Kul`atama kuts`tas eelmädse tandsopido tandsja`. Setomaalt ja muialt. Seto rõivih ja seto tandsa` tandsma. Kuts`tas nuu-ki seto`, kia edimäne vuur tihka-as tulla, selle õt seto muud om inne kumpi ja siss haarta.
Kul`atama kuts`tas vagivahtsõ` tekjä – Setomaa lähkonaabri: Vastseliina ja Räpina tandsja`. Ummi` tandsa` ja rõiviga. Kah`ost saa-ai tulla Lätimaa Aluksne tandsja`; Petseremaa, Vana-Irboska ja Pihkvamaa tandsja` - aig om sääne...
Kul`atama kutstas Eestimaalt nu`, kinkä soovist om tandsi seto vai Vastseliina vai Räpina tandsa` kandõh säläh seto vai Vastseliina vai Räpina rõivit. Kõrdapite vanamoodulidsi` rõivit.

II Seto Tandsopido morolesäädjast om Tormi Piret. Pillimängjidõ` vedosnigust Leima Evelin
Seto tandso` märk vällä Tormi Piret, kia hoit silmä pääl ka tandsjidõ seto rõivil. Vastseliina tandso` ja tandsja` ja rõiva` sääd ria pääle Leelanssi Inga.
Räpina tandso` ja tandsja` ja rõiva` om uma süämeas`ast võtnu Aia Hele.

II Seto Tandsopido tuu lähkobalõ naabridõ`  tandsmisõ moodu`, märgotadõh, mia om ütesagamast ja mia eissagamast. Määndse` omma` kul`atamisõ kombõ` üteh ja tõõsõh kotuseh, varahabal ja illadsebal aol.

Seto Folk om vahtsõlt tennü kumarusõ tandsmisõlõ ja säädnü tandsmisõ tõist vuuri edimädse kotussõ pääle. Tandsorahvas Setomaalt ja kavvõbast om tuu iist pall`o tenolinõ.

Home: About
bottom of page